top of page
BANNER-RULE.png

ข้อบังคับของสมาคม

Modern Architecture

หมวดที่ 7 ทุนดำเนินการและการเงิน

ข้อ 37. สมาคมอาจหาทุนดำเนินการได้ ดังนี้

37.1 จากเงินบำรุงของสมาชิก

37.2 จากเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้

37.3 จากการจัดหารายได้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม

37.4 จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

ข้อ 38. เงินของสมาคม ต้องนำฝากไว้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยให้นายกสมาคม เหรัญญิก และเลขานุการ มีอำนาจในการเปิดบัญชีกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน ดังกล่าว

ข้อ 39.ให้เหรัญญิกมีอำนาจเก็บรักษาเงินสดได้ไม่เกินกว่า 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ส่วนที่เกินให้นำฝากธนาคารหรือสถาบันการเงินในนามสมาคม

ข้อ 40. ให้นายกสมาคมมีอำนาจก่อหนี้ผูกพัน และมีอำนาจจ่ายเงินได้ครั้งละไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ถ้าเกินกว่านั้น จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ และคณะกรรมการจะอนุมัติให้จ่ายเงินครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) หากมีความจำเป็นต้องจ่ายเงินเกินกว่าที่กำหนดต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสมาคม

ข้อ 41. ให้นายกสมาคม มีอำนาจจำหน่ายโอนทรัพย์สินของสมาคม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและต้องรายงานให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ

ข้อ 42. การสั่งจ่ายเงินของสมาคมต่อธนาคารหรือสถาบันการเงิน ให้นายกสมาคมกับเหรัญญิก หรือ เลขานุการลงนามร่วมกันทุกครั้ง จึงจะเบิกได

ข้อ 43. ให้มีผู้สอบบัญชีซึ่งไม่ใช่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคม และจะต้องเป็นผู้สอบบัญชีได้รับ อนุญาต

ข้อ 44. ผู้สอบบัญชี มีอำนาจหน้าที่จะเรียกเอกสารที่เกี่ยวกับการเงิน และทรัพย์สินจากคณะกรรมการ และสามารถจะเชิญคณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของสมาคม เพื่อสอบถามเกี่ยวกับบัญชี และทรัพย์สินของสมาคมได้

ข้อ 45. คณะกรรมการจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีเมื่อได้รับการร้องขอ

ข้อบังคับสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย Dental Auxiliary Association Thailand

ประกาศ ว่าด้วยสวัสดิการของสมาชิกสมาคม

ประกาศ ว่าด้วยสวัสดิการของสมาชิกสมาคม

  1. กรณีสมาชิกเจ็บป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ส่งกระเช้าเยี่ยมไข้ วงเงิน 500 บาท

  2. กรณีสมาชิกเสียชีวิต ส่งพวงหรีด วงเงิน 500 บาท และเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท

  3. กรณีบิดามารดา คู่สมรส และบุตรของสมาชิกเสียชีวิต ส่งพวงหรีด วงเงิน 500 บาท และเงินช่วยเหลือ จำนวน 1,000 บาท

กิจกรรมการหาทุนของสมาคมทันตาภิบาล

  1. จัดประชุมใหญ่ และประชุมวิชาการ ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

  2. จำหน่ายเสื้อและผลิตภัณฑ์ของสมาคม อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาว่าเหมาะสม

bottom of page