top of page
BANNER-RULE.png

ข้อบังคับของสมาคม

Modern Architecture

หมวดที่ 6 การประชุมคณะกรรมการ

ข้อ 33. ให้มีการประชุมคณะกรรมการของสมาคมอย่างน้อยปีละสองครั้งและต้องมีคณะกรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง จึงจะครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ในการประชุมคณะกรรมการหากมิได้มีข้อบังคับไว้เป็นอย่างอื่น ให้นายกสมาคมแจ้งให้คณะกรรมการทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน

ข้อ 35. ให้นายกสมาคม เป็นประธานในที่ประชุม ให้เลขานุการกรรมการ เป็นเลขานุการการประชุม มติของที่ประชุมให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมาก เว้นแต่กรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้นายกสมาคมเป็นผู้ชี้ขาด

ข้อ 36. ในการประชุมคณะกรรมการ ประธานในที่ประชุม มีอำนาจเชิญหรืออนุญาตให้บุคคลที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมในฐานะแขกผู้มีเกียรติ หรือผู้สังเกตการณ์ เพื่อชี้แจงหรือให้คำปรึกษาแก่ที่ประชุมได้

ข้อบังคับสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย Dental Auxiliary Association Thailand

ประกาศ ว่าด้วยสวัสดิการของสมาชิกสมาคม

ประกาศ ว่าด้วยสวัสดิการของสมาชิกสมาคม

  1. กรณีสมาชิกเจ็บป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ส่งกระเช้าเยี่ยมไข้ วงเงิน 500 บาท

  2. กรณีสมาชิกเสียชีวิต ส่งพวงหรีด วงเงิน 500 บาท และเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท

  3. กรณีบิดามารดา คู่สมรส และบุตรของสมาชิกเสียชีวิต ส่งพวงหรีด วงเงิน 500 บาท และเงินช่วยเหลือ จำนวน 1,000 บาท

กิจกรรมการหาทุนของสมาคมทันตาภิบาล

  1. จัดประชุมใหญ่ และประชุมวิชาการ ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

  2. จำหน่ายเสื้อและผลิตภัณฑ์ของสมาคม อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาว่าเหมาะสม

bottom of page