top of page
BANNER-RULE.png

ข้อบังคับของสมาคม

Modern Architecture

หมวดที่ 3 การดำเนินกิจการสมาคม

ข้อ 13. ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทำหน้าที่บริหารกิจการของสมาคม มีจำนวนไม่น้อยกว่า 9 คน แต่ไม่เกิน 17 คน ประกอบด้วย นายกสมาคม อุปนายก นายทะเบียน เหรัญญิก เลขานุการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม วิชาการ และตำแหน่ง อื่นๆ ตามที่เห็นสมควร ให้นายกสมาคมเป็นประธานคณะกรรมการของสมาคม

ข้อ 14. ให้มีนายกสมาคม 1 คน โดยการเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และให้นายกสมาคมแต่งตั้งคณะกรรมการตำแหน่งต่างๆ ตามข้อ 13 แห่งข้อบังคับนี้

ข้อ 15. คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

15.1 ดำเนินกิจการทั้งปวงของสมาคม ให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้

15.2 ดำเนินกิจการอื่นใดตามที่เห็นสมควรเพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์ของสมาคม

15.3 ออกระเบียบใด ๆ เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของสมาคม แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

ข้อ 16. นายกสมาคม นอกจากมีอำนาจตามข้อ 15 แล้วยังมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

16.1 แต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ 13

16.2 เป็นประธานในการประชุมต่างๆ

16.3 ประสานงานของสมาคมให้ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์

16.4 ควบคุมการดำเนินงานของคณะกรรมการ

16.5 ควบคุมและกำกับนโยบายสมาคม

16.6 ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญ่สมาชิก

ข้อ 18. นายทะเบียน มีหน้าที่

18.1 จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนสมาชิก การรับสมัครสมาชิก และรายงานต่อนายกสมาคม

ข้อ 19. เหรัญญิก มีหน้าที่

19.1 ควบคุมเก็บรักษาเงิน และการเบิกจ่ายเงินของสมาคม

19.2 จัดทำและเก็บรักษาเอกสารการเงินของสมาคม

19.3 จัดทำรายงานการรับ-จ่าย และงบดุล เสนอต่อนายกสมาคม

ข้อ 20. เลขานุการ มีหน้าที่

20.1 ประสานการดำเนินงานและติดต่อสื่อสารในกิจการสมาคมที่นายกสมาคมมอบหมาย

20.2 จัดการประชุมคณะกรรมการ

20.3 รวบรวมหลักฐานการดำเนินงาน, กิจกรรม, หลักฐานขออนุมัติเบิกจ่ายเงินส่งเหรัญญิก

ข้อ 21. ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่

21.1 จัดทำจดหมายข่าว จุลสาร เอกสารเผยแพร่ของสมาคม

21.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของสมาคม และมวลสมาชิก

ข้อ 22. ปฏิคม มีหน้าที่

22.1 ประสานงานการหาทุนสำรองสำหรับกิจการต่างๆ ของสมาคม

22.2 ดำเนินการจัดการประชุมใหญ่สมาชิก และการประชุมอื่นๆ นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการสมาคม

22.3 ให้การต้อนรับผู้มาติดต่อ และเยี่ยมชมกิจการของสมาคม

ข้อบังคับสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย Dental Auxiliary Association Thailand

ประกาศ ว่าด้วยสวัสดิการของสมาชิกสมาคม

ประกาศ ว่าด้วยสวัสดิการของสมาชิกสมาคม

  1. กรณีสมาชิกเจ็บป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ส่งกระเช้าเยี่ยมไข้ วงเงิน 500 บาท

  2. กรณีสมาชิกเสียชีวิต ส่งพวงหรีด วงเงิน 500 บาท และเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท

  3. กรณีบิดามารดา คู่สมรส และบุตรของสมาชิกเสียชีวิต ส่งพวงหรีด วงเงิน 500 บาท และเงินช่วยเหลือ จำนวน 1,000 บาท

กิจกรรมการหาทุนของสมาคมทันตาภิบาล

  1. จัดประชุมใหญ่ และประชุมวิชาการ ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

  2. จำหน่ายเสื้อและผลิตภัณฑ์ของสมาคม อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาว่าเหมาะสม

bottom of page