top of page
BANNER-RULE.png

ข้อบังคับของสมาคม

Modern Architecture

หมวดที่ 9 การเลิกกิจการ

ข้อ 47. สมาคมอาจเลิกกิจการ เมื่อที่ประชุมใหญ่สมาชิกสามัญมีมติให้เลิกกิจการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 200 คน

ข้อ 48. เมื่อสมาคมจำต้องเลิกกิจการให้จัดการทรัพย์สินดังนี้

48.1 ให้จำหน่ายทรัพย์สินและชำระหนี้สิน

48.2 ถ้ามีเงินเหลืออยู่ให้ยกให้แก่ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ข้อบังคับสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย Dental Auxiliary Association Thailand

ประกาศ ว่าด้วยสวัสดิการของสมาชิกสมาคม

ประกาศ ว่าด้วยสวัสดิการของสมาชิกสมาคม

  1. กรณีสมาชิกเจ็บป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ส่งกระเช้าเยี่ยมไข้ วงเงิน 500 บาท

  2. กรณีสมาชิกเสียชีวิต ส่งพวงหรีด วงเงิน 500 บาท และเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท

  3. กรณีบิดามารดา คู่สมรส และบุตรของสมาชิกเสียชีวิต ส่งพวงหรีด วงเงิน 500 บาท และเงินช่วยเหลือ จำนวน 1,000 บาท

กิจกรรมการหาทุนของสมาคมทันตาภิบาล

  1. จัดประชุมใหญ่ และประชุมวิชาการ ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

  2. จำหน่ายเสื้อและผลิตภัณฑ์ของสมาคม อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาว่าเหมาะสม

bottom of page