top of page
BANNER-RULE.png

ข้อบังคับของสมาคม

Modern Architecture

หมวดที่ 5 การประชุมใหญ่

ข้อ 28. การประชุมใหญ่ของสมาคมมี 2 ประเภท คือ

28.1 ประชุมใหญ่สามัญ

28.2 ประชุมใหญ่วิสามัญ

ข้อ 29. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญแก่สมาชิก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อ 30. การประชุมใหญ่วิสามัญแก่สมาชิก อาจจัดให้มีขึ้นได้ต่อเมื่อคณะกรรมการมีมติเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการทั้งหมด หรือสมาชิกสามัญจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของสมาชิกสามัญทั้งหมด ร้องขอเป็นหนังสือต่อนายกสมาคม

      ในกรณีที่สมาชิกสามัญร้องขอให้แจ้งความประสงค์อย่างชัดแจ้ง เกี่ยวกับเรื่องที่ขอให้มีการประชุม และให้นายกสมาคมจัดให้มีการประชุมภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับคำร้องจากสมาชิก

ข้อ 31. การประชุมใหญ่ ซึ่งจัดให้มีขึ้น จะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าประชุมไม่น้อยกว่า 100 คน จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม

    ในกรณีสมาชิกสามัญมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นายกสมาคมเรียกประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายใน 30 วัน นับจากวันกำหนดการประชุมครั้งก่อน

ข้อ 32. ที่ประชุมใหญ่ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

32.1 เลือกตั้งนายกสมาคม เมื่อครบวาระ

32.2 ประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลแก่สมาชิกที่มีผลงานดีเด่น

32.3 รับทราบการดำเนินกิจกรรมประจำปีของสมาคม

32.3 รับทราบและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและวิชาการต่าง ๆ

32.4 ถอดถอนคณะกรรมการ ทั้งนี้ ต้องมีเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกที่มาประชุม

ข้อบังคับสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย Dental Auxiliary Association Thailand

ประกาศ ว่าด้วยสวัสดิการของสมาชิกสมาคม

ประกาศ ว่าด้วยสวัสดิการของสมาชิกสมาคม

  1. กรณีสมาชิกเจ็บป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ส่งกระเช้าเยี่ยมไข้ วงเงิน 500 บาท

  2. กรณีสมาชิกเสียชีวิต ส่งพวงหรีด วงเงิน 500 บาท และเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท

  3. กรณีบิดามารดา คู่สมรส และบุตรของสมาชิกเสียชีวิต ส่งพวงหรีด วงเงิน 500 บาท และเงินช่วยเหลือ จำนวน 1,000 บาท

กิจกรรมการหาทุนของสมาคมทันตาภิบาล

  1. จัดประชุมใหญ่ และประชุมวิชาการ ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

  2. จำหน่ายเสื้อและผลิตภัณฑ์ของสมาคม อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาว่าเหมาะสม

bottom of page