top of page
BANNER-RULE.png

ข้อบังคับของสมาคม

Modern Architecture

หมวดที่ 2 สมาชิกภาพ

ข้อ 5. สมาชิกสามัญของสมาคม มี 3 ประเภท คือ

5.1 สมาชิกสามัญ หมายถึง ผู้ที่ผ่านการศึกษาและอบรมหลักสูตรทันตาภิบาล/ทันตสาธารณสุข จากกระทรวงสาธารณสุข

5.2 สมาชิกวิสามัญ หมายถึง ผู้ซึ่งมีความสนใจ ในกิจกรรมของสมาคม หรือเป็นนักศึกษาปัจจุบันของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

5.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ หมายถึง ผู้ที่คณะกรรมการเห็นชอบและเชิญเข้าร่วมเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์

ข้อ 6. สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปดังนี้

6.1เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

6.2 ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ

6.3 ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ ความสามารถ หรือต้องโทษจำคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ การต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดในกรณีดังกล่าว จะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น

 

ข้อ 7. ค่าบำรุง

7.1 สมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ เสียค่าบำรุงตลอดชีพ 1,000 บาท สมาชิกรายปี ๆ ละ 200 บาท ถ้าสมัครเป็นสมาชิก 5 ปี ติดต่อกันจะนับเป็นเสียค่าบำรุงตลอดชีพ

7.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่เสียค่าบำรุง

 

ข้อ 8. การสมัครเป็นสมาชิกของสมาคม

 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมยื่นใบสมัครตามแบบและวิธีการที่สมาคมกำหนดไว้ ให้นายทะเบียนสมาคมตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร แล้วนำรายชื่อผู้สมัครใหม่เสนอคณะกรรมการ เพื่ออนุมัติเป็นครั้งคราว สมาชิกภาพจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ชำระค่าบำรุงครบถ้วนแล้ว ยกเว้นสมาชิกกิตติมศักดิ์

ข้อ 9. สิทธิของสมาชิก

9.1 มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและเสนอข้อคิดเห็นในการดำเนินการต่างๆ ของสมาคม

9.2 มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่สมาคมจัดขึ้น

9.3 มีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลหรือเอกสารต่างๆ ที่สมาคมจัดทำขึ้น

9.4 สมาชิกสามัญมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งและมีสิทธิได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการของสมาคม

9.5 มีสิทธิจะได้รับการบริการช่วยเหลือ หรือผลประโยชน์ที่สมาคมได้จัดขึ้น

ข้อ 10. สิทธิของสมาชิก

10.1 หน้าที่ของสมาชิก

10.2 เคารพและปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคม และมติที่ประชุมของสมาคม

10.3 ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่สมาคมจัดขึ้น

10.4 เผยแพร่ชื่อเสียง เกียรติคุณสมาชิก และสมาคม ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้น

ข้อ 11. สมาชิกภาพของสมาชิกย่อมสิ้นสุดลง เมื่อ

11.1 ตาย

11.2 ลาออก

11.3 คณะกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งคณะเห็นสมควรให้ออก

ข้อ 12. เมื่อสมาชิกภาพของผู้ใดสิ้นสุดลง ให้นายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก แล้วแจ้งให้คณะกรรมการทราบในการประชุมคณะกรรมการ

ข้อบังคับสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย Dental Auxiliary Association Thailand

ประกาศ ว่าด้วยสวัสดิการของสมาชิกสมาคม

ประกาศ ว่าด้วยสวัสดิการของสมาชิกสมาคม

  1. กรณีสมาชิกเจ็บป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ส่งกระเช้าเยี่ยมไข้ วงเงิน 500 บาท

  2. กรณีสมาชิกเสียชีวิต ส่งพวงหรีด วงเงิน 500 บาท และเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท

  3. กรณีบิดามารดา คู่สมรส และบุตรของสมาชิกเสียชีวิต ส่งพวงหรีด วงเงิน 500 บาท และเงินช่วยเหลือ จำนวน 1,000 บาท

กิจกรรมการหาทุนของสมาคมทันตาภิบาล

  1. จัดประชุมใหญ่ และประชุมวิชาการ ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

  2. จำหน่ายเสื้อและผลิตภัณฑ์ของสมาคม อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาว่าเหมาะสม

bottom of page