top of page

คณะกรรมการสมาคม

ดำรงตำแหน่ง ปี 2566-2570

ชื่อ-นามสกุล                            ตำแหน่ง

นางชลิดา นครินทร์

นางสมบูรณ์ ศิลากุล

นางสมพร ลีประเสริฐ

นางผุสดี จันทร์บาง

นางอังศณา ฤทธิ์อยู่

นางหิรัญญา สวนบุญช่วย

นางบัวเรียน โพธิแสง

นางศริยา แสงจันทร์

นางสาวเขมณัฏฐ์ เชื้อชัยทัศน์

นางสาวดวงฤดี มหาวัง

นางทิพวัลย์ ชินลาภา

นางสาวรัชนี ลิ้มสวัสดิ์

ที่ปรึกษา

นายก

อุปนายก

วิชาการ

วิชาการ

นายทะเบียน

เหรัญญิก

ปฎิคม

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

สวัสดิการ

เลขานุการ

bottom of page