top of page
BANNER-RULE.png

ข้อบังคับของสมาคม

Modern Architecture

หมวดที่ 1 ทั่วไป

 ข้อ 1. สมาคมนี้มีชื่อว่า “สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย” ใช้อักษรย่อ “สทภท.”

ข้อ 2. เครื่องหมายของสมาคม เป็นสัญลักษณ์รูปมือสีม่วงที่คอยประคับประคองฟัน พร้อมชื่อสมาคมทันตาภิบาลภาษาไทยอยู่ด้านซ้าย ภาษาอังกฤษอยู่ด้านขวา

 

ความหมายของสัญญาลักษณ์

  • มือสีม่วง หมายถึง มือของทันตาภิบาลทุกคน สีม่วงแทนสีของทันตสาธารณสุข

  • มือสีม่วงที่รองรับฟัน หมายถึง หน้าที่ของทันตาภิบาลคอยดูแลปกป้องฟัน ซึ่งหมายถึงการทำให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากที่ดี

  • สีพื้นสีชมพู หมายถึง ความสดใส ความยินดี ความเอื้ออาทรในการทำงาน ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข

 

 

ข้อ 3. สำนักงานใหญ่ของสมาคม ตั้งอยู่ ณ ชั้น 6 อาคาร 4 ตึกกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ข้อ 4. วัตถุประสงค์

 4.1 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างสมาชิก และระหว่างสมาชิกกับสมาคม

 4.2 เพื่อให้สมาชิกดำเนินกิจกรรมร่วมกัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกทั้งทางวิชาชีพและสังคม

 4.3 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคีและสนับสนุนสวัสดิการแก่สมาชิก

 4.4 เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและวิทยาการด้านสาธารณสุข ตลอดจนเผยแพร่เกียรติคุณของสมาชิกและสมาคม

 4.5 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนางานสาธารณสุขให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

 4.6 เพื่อร่วมมือและประสานงานกับสโมสร สมาคม ชมรม หรือมูลนิธิอื่น ที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกัน

  4.7 สมาคมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง และไม่ตั้งโต๊ะสนุกเกอร์

ข้อบังคับสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย Dental Auxiliary Association Thailand

ประกาศ ว่าด้วยสวัสดิการของสมาชิกสมาคม

ประกาศ ว่าด้วยสวัสดิการของสมาชิกสมาคม

  1. กรณีสมาชิกเจ็บป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ส่งกระเช้าเยี่ยมไข้ วงเงิน 500 บาท

  2. กรณีสมาชิกเสียชีวิต ส่งพวงหรีด วงเงิน 500 บาท และเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท

  3. กรณีบิดามารดา คู่สมรส และบุตรของสมาชิกเสียชีวิต ส่งพวงหรีด วงเงิน 500 บาท และเงินช่วยเหลือ จำนวน 1,000 บาท

กิจกรรมการหาทุนของสมาคมทันตาภิบาล

  1. จัดประชุมใหญ่ และประชุมวิชาการ ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

  2. จำหน่ายเสื้อและผลิตภัณฑ์ของสมาคม อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาว่าเหมาะสม

bottom of page