top of page
BANNER-RULE.png

ข้อบังคับของสมาคม

Modern Architecture

หมวดที่ 4 การดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ

 

ข้อ 23. ตำแหน่งนายกสมาคม

23.1 นายกสมาคมอยู่ในตำแหน่ง คราวละ 4 ปี แต่ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะได้รับเลือกตั้งใหม่ติดต่อกันได้ แต่ไม่เกิน 2 วาระ

ข้อ 24. คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

24.1 ตาย

24.2 ลาออก

24.3 นายกสมาคมถึงคราวออกตามวาระ

24.4 ขาดจากสมาชิกภาพ

24.5 ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออก

ข้อ 25. ตำแหน่งคณะกรรมการว่างลง นอกจากออกตามวาระ ให้นายกสมาคมแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่แทนภายใน 30 วัน เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งของนายกสมาคมจะสิ้นสุดลงไม่เกิน 30 วัน คณะกรรมการที่แต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลง มีสิทธิดำรงตำแหน่งนั้นเท่ากับผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง

ข้อ 26. ถ้าตำแหน่งคณะกรรมการว่างลง เมื่อถึงคราวออกตามวาระ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นอยู่ปฏิบัติงาน จนกว่าจะได้ทำการมอบหมายงานให้คณะกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งหรือได้รับแต่งตั้งใหม่เป็นลายลักษณ์อักษร ให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน หลังจากเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่

ข้อ 27. การมอบหมายงานระหว่างคณะกรรมการแต่ละตำแหน่ง ให้ทำเป็นหนังสือ และมีคณะกรรมการอื่นเป็นพยาน อย่างน้อย 2 คน

ข้อบังคับสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย Dental Auxiliary Association Thailand

ประกาศ ว่าด้วยสวัสดิการของสมาชิกสมาคม

ประกาศ ว่าด้วยสวัสดิการของสมาชิกสมาคม

  1. กรณีสมาชิกเจ็บป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ส่งกระเช้าเยี่ยมไข้ วงเงิน 500 บาท

  2. กรณีสมาชิกเสียชีวิต ส่งพวงหรีด วงเงิน 500 บาท และเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท

  3. กรณีบิดามารดา คู่สมรส และบุตรของสมาชิกเสียชีวิต ส่งพวงหรีด วงเงิน 500 บาท และเงินช่วยเหลือ จำนวน 1,000 บาท

กิจกรรมการหาทุนของสมาคมทันตาภิบาล

  1. จัดประชุมใหญ่ และประชุมวิชาการ ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

  2. จำหน่ายเสื้อและผลิตภัณฑ์ของสมาคม อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาว่าเหมาะสม

bottom of page