top of page

นายกสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย

Dr.Mean-Portrait.jpg

หมอมีน

นางสมบูรณ์ ศิลากุล

นายกสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย

ทันตาภิบาล  วสส.ชลบุรี รุ่น ๒๘ ปี ๒๕๔๐

การศึกษา :
- ทันตาภิบาล  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร (วสส.ชลบุรี)
รุ่น ๒๘ ปี ๒๕๔๐
- สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สถานที่ทำงานปัจจุบัน : จพง.สาธารณสุข ระดับชำนาญงาน
- กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

อุดมคติในการทำงาน :
- Don't make a mountain out of a mole hill


 

รางวัลที่ได้รับ :

- ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาผู้ปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ชลบุรี
- รางวัลทันตาภิบาลดีเด่น จ.บุรีรัมย์ ปี ๒๕๕๕
- รางวัลทันตาภิบาลดีเด่น คปกส. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี ๒๕๕๗
- ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนด ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขอาวุโส แห่งประเทศไทย
- แกนนำทันตาภิบาล ภายใต้เครือข่ายทันตาภิบาล ๗๗ จังหวัด (จับเคลื่อนความก้าวหน้าทางวิชาชีพ)

- และรางวัลอืนๆ สามารถรับชมในวีดีโอ

bottom of page