ประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐

          เมื่อวันที่ ๒๖-๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑  สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ระหว่าง ณ โรงแรมวังคำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย