ประกาศผล “ทันตาภิบาลดีเด่น ประจำปี 2565”

สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย (สทภท.) 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก “ทันตาภิบาลดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2565”

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ เว็บไซต์ www.tantathai.org 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล มา ณ ที่นี้ ด้วยนะคะ