top of page

เอกสารนำเสนอ Oral&Poster Presentation งานประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10/2561

อัปเดตเมื่อ 5 พ.ย. 2566

"Copy Right สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำไปดัดแปลง ทำซ้ำ คัดลอก ส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความ"


เอกสารนำเสนอผลงาน Oral presentation งานประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมวังคำ จังหวัดเชียงราย ดาวน์โหลดได้จากลิงค์ด้านล่าง

O1 การอุดฟันกรามน้ำนมโดยวิธี SMART TECHNIC : การประเมินผลระยะเวลา 6 เดือน / จรรยารัตน์ เล็กใจซื่อ โรงพยาบาลสมุทรปราการ อุบลวรรณ ดำรงรัตน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ https://drive.google.com/.../1F7amW8.../view... O2 การศึกษาผลของการให้บริการนักเรียนในคลินิกทันตกรรมมาตรฐานเคลื่อนที่ โรงพยาบาลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ปีการศึกษา 2561 / ธนกร มะโนเป็ง รพ.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก https://drive.google.com/open... O3 การส่งเสริมพฤติกรรมเด็กไทยฟันดีตามสุขบัญญัติแห่งชาติ / ถนอม สุปัตติ รพ.สต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ https://drive.google.com/open... O4 มหัศจรรย์นักเรียนโรงเรียนวัดดาราฟันดี ภายใต้ความร่วมมือของผู้ปกครอง ครู องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทันตาภิบาล / ปฐมพร ฉาบสุวรรณ รพ.สต.ตะค่า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี https://drive.google.com/open... O5 ป้องกันนักสูบหน้าใหม่โดยกระบวนการ Edutainment / ศราวุธ ทองไพรวรรณ นุพงษ์ จันทน์วัฒน์ ปาณิสรา ทองไพรวรรณ ฝ่ายทันตสาธารณสุข รพ.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี https://drive.google.com/open... O6 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียงด้านทันตกรรมในคลินิกหมอครอบครัว / อารยา สง่าเขียว นันท์ธีญา คูณทวี กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี https://drive.google.com/open...

----------------------------------------------------------------------------------------------

"Copy Right สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำไปดัดแปลง ทำซ้ำ คัดลอก ส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความ"

เอกสารนำเสนอผลงาน Poster presentation งานประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมวังคำ จังหวัดเชียงราย ดาวน์โหลดได้จากลิงค์ด้านล่าง ค่ะ

P1 รูปแบบการพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ผู้สูงอายุ ตำบล Long Term Care โดยกระบวนการ 7 ขั้นตอน / วาสนา พูลสวัสดิ์ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี บ้านนิคม กม.5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ https://drive.google.com/open...

P2 แนวทางการส่งเสริมสุขภาพข่องปากผู้สูงอายุในตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอุบลราชธานี / ฐิติพร ศรีพันธ์ รพ.สต.สองคอน อ.โพธิ์ทอง จ.อุบลราชธานี https://drive.google.com/open...

P3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ : ฟันสวย ยิ้มสดใส สูงวัยสุขภาพดีที่นาบอน (ปี 2 ขาเคลื่อน) / ทินกร ถิ่นวรแสง รพ.สต.บ้านนาบอน ต.นาบอน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ https://drive.google.com/open...

P4 CIPPA MODEL สร้างกระบวนการเรียนรู้กลุ่มผู้ปกครอง ลดฟันผุในเด็ก 0-2 ปี ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจร้าใหม่ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี / จันจิรา จันทร รพ.สต.บ้านจร้าใหม่ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี https://drive.google.com/open...

P5 การส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้ป่วยเบาหวานโดยใช้สติกเกอร์รูปฟัน 3 สี / ลัดดา พิมภา รพ.สบปราบ ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง https://drive.google.com/open...

P6 การพัฒนาชมรมผู้สูงอายุด้านทันตสุขภาพและคุณภาพชีวิตภายใต้เครือข่ายชุมชน บ้านหนองนกเขียน ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี / ราตรี พันที ฝ่ายทันตกรรม รพ.สว่างวีระวงศ์ อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี https://drive.google.com/open...

P7 ชุมชนใส่ใจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมี่ฟันดี / ธิดารัตน์ ยกย่อง รพ.สต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี https://drive.google.com/open...

P8 โครงการประเมินการใช้สีย้อม EZYGel Plaque Checker ระยะเริ่มต้น / วาลี ชูคดี ฝ่ายทันตสาธารณสุขขนบทภาคใต้ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://drive.google.com/open...

P9 แบบจำลองความเสี่ยงในการเกิดโรคฟันผุ CARIES PREDICTION MODEL / น้ำผึ้ง รัตนพิบูลย์ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ กรมอนามัย / ศันสณี รัชชกูล คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page