top of page

ภาพกิจกรรม ประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9/2560 (28 พฤศจิกายน 2560)

28 พฤศจิกายน 2560

สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม“การประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9/2560 หัวข้อ ทันตาภิบาลยุคไทยแลนด์ 4.0 ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก- นายแพทย์ ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดงาน


- นางชลิดา นครินทร์ นายกสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน


- ภาคกลางวัน ภายในงานมีการมอบรางวัลทันตาภิบาลดีเด่น จำนวน 3 ท่าน

  1. นายเมฆินทร์ มีสด รพ.สต.หนองหลวง อ.บางกระบือ จ.กำแพงเพชร

  2. นางสาวลัดดา พิมภา รพ.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง

  3. นางพึงพิศ โตอ่อน ศูนย์แพทย์มิตรภาพ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น


- การสัมมนาวิชาการ การสันธนาการวิชาการ โดย อาจารย์จตุพล ชมพูนุช

- ภาคค่ำ มีงานเลี้ยงชาวทันตาภิบาล และงานเกษียณของทันตาภิบาล


กิจกรรรมในงาน

- บรรยายพิเศษ โดย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวข้อ "ไทยแลนด์ 4.0 กับการพัฒนาทันตาภิบาล"

- บรรยาย "เทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมทันตสาธารณสุข"

- บรรยาย"ก้าวสู่สภาการสาธารณสุขชุมชน" โดย นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน

- สัมมนาชีวิต โดย อ.จตุพล ชมภูนิช หัวข้อ "เพิ่มพลังชีวิต พิชิตความสำเร็จ ยุคไทยแลนด์ 4.0"

- นำเสนอผลงาน Oral Presentation จำนวน 6 ผลงาน

- ชมผลงาน Poster Presentation ที่ได้ทุนสมาคมฯ ไปนำเสนอผลงาน ณ เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา

- มอบโชคแด่สมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมงาน

- ปิดท้าย งานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุ

- สังสรรค์พี่น้อง "รวมใจสานสัมพันธ์...พี่น้องกันทันตาภิบาล"