ภาพงานประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ณ พัทยา ชลบุรี วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566

📌  งานประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ผ่านมาได้หลายสัปดาห์แล้ว แต่ความคิดถึงและความผูกพันก็คงมีอยู่ ในการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะรอยัลครูส พัทยา ชลบุรี ในธีม “การพัฒนาบุคลากรกับงานทันตสาธารณสุขในยุคการเปลี่ยนผ่าน”
   ก่อนอื่นขอเริ่มในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 : เป็นการลงทะเบียน รับของที่ระลึก เป็นเสื้อแจ็คเก็ต สีขาวปักโลโก้ สมาคมไว้ที่หน้าอกด้านขวา และ check in เข้าที่พัก
   วันที่ 1 มีนาคม 2566 : กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมประชุม โดยพิธีกร คุณปานรดา เกษมวราสิริ ในส่วนของวันแรกเป็นการนำเสนอผลงานวิจัย ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมากทั้งงานวิจัยแบบ Oral & Poster Presentation ในการนำเสนอผลงานวิจัย Oral Presentation ทางสมาคมทันตาภิบาลได้เชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ 3 ท่าน ได้แก่
  • ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย
  • ทพญ.สุวรรณา สมถวิล ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ สสจ.สระบุรี และ
  • คุณผุสดี จันทร์บาง สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
       ซึ่งมีผู้นำเสนอผลงานวิชาการ แบบ Oral Presentation จำนวน 6 ท่าน ซึ่งทั้ง 6 เรื่องนี้ล้วนเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและทำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการทำงาน  ท้ายสุดก่อนเลิกประชุมในส่วนของวันแรก ได้มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทันตาภิบาลกับการช่วยงานต้านภัยยาสูบได้” โดยวิทยากร คุณสุวิภา อนันต์ธนสวัสดิ์
🫶 ติดตามเรื่องราวการประชุมในส่วนวันที่ 2 และ 3 มี.ค. ต่อไป🙏