ประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑

สมาคมทันตาภิบาลฯ จัดประชุมวิชาการฯ
นพ.สวัสดิ์”นายแพทย์ สสจ.นครพนม ประธานเปิดงานฯ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติฯ

           วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11ยุทธศาสตร์การพัฒนาทันตาภิบาล เพื่อคนไทยสุขภาพดี”

        โดยนายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และมอบรางวัลทันตาภิบาลดีเด่น ประจำปี 2562 พร้อมบรรยายพิเศษ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาทันตาภิบาลไทย” และเยี่ยมชมการนำเสนอ Poster Presentation ณ ห้องประชุม โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม

การประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11ยุทธศาสตร์การพัฒนาทันตาภิบาล เพื่อคนไทยสุขภาพดี” ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 โดยวาระการประชุมในวันนี้ หลังการบรรยายพิเศษ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาทันตาภิบาลไทย” ของนายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8

เวลา 11.30 น. เป็นการบรรยายเรื่อง Alternatives For direct restorative โดยคุณวรรณกร วงศ์กำเนิดบุญ บริษัท IVOCIAR VIVADENT

         เวลา 13.00 น. การนำเสนอผลงานทางวิชาการทันตสาธารณสุข วิทยากรวิพากษ์ ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข ทพญ.สุวรรณา สมถวิล หัวหน้ากลุ่มงานทันตฯ สสจ.สระบุรี และคุณผุสดี จันทร์บาง ประธานวิชาการสมาคมทันตาภิบาลฯ

     สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ทันตาภิบาล ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น เสียสละ สร้างชื่อเสียง และสร้างคุณประโยชน์ยิ่งแก่สมาคมฯ มวลสมาชิก และประชาชน ดังนี้

  1. รางวัลทันตาภิบาลผู้ปฏิบัติหน้าที่ นายกสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ปี 2558-2561 ได้แก่ นางชลิดา นครินทร์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
  2. รางวัลทันตาภิบาลผู้สร้างคุณประโยชน์แก่สมาคมและมวลสมาชิก ได้แก่ นางศริยา แสงจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
  3. รางวัลทันตาภิบาลผู้มีความก้าวหน้า สร้างชื่อเสียง จำนวน 3 ราย ได้แก่

        3.1 นางวัฒนา นันทะเสน นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

       3.2 นางศรีวิภา เลี้ยงพันธุ์สกุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

       3.3 นางเสาวลักษณื ศรีดาเกษ ผู้อำนวยการวิทยาลับการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

      4. รางวัลทันตาภิบาลผู้ปฏิบัติราขการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ทุ่มเท จำนวน 14 ราย ได้แก่

     4.1 นางฐิติมา บุญรอดกลับ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

    4.2 นางอุบล วิทยาเอนกนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

     4.3 นางชนิดภา โพธิภาค เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

    4.4 นางพรรณี เลาวะเกียรติ วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

    4.5 นางยลฤดี ตัณฑสิทธิ์ วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

    4.6 นางอภัยวัล พรตระกูลพิพัฒน์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

    4.7 นางสาวเกษศิณี สำโรง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้าศูนย์ประสานงานชายแดน อาเซียนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

    4.8 นางสาวละออง ทองสิพพัญญ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

    4.9 นางบัวสด แฟงชัยภูมิ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.นาหนองทุ่ม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

    4.10 นางสุภาวะดี ป่าขจร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.ช่องสามหมอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

    4.11 นางกัญญนิช ครุฑษา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

    4.12 นางจินดา ลักคนสุวรรณ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.เนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

    4.13 นางเพ็ญนภา ปทุมศิริ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.อรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

    4.14 นางสมจิตร ทัพสอาด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

     5. รางวัลทันตาภิบาลดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 3 ราย ได้แก่

     5.1 นางสาวพวงทิพย์ ราชรักษ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.บ้านสหกรณ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

     5.2 นายกฤษฎชาติ ภาชนะวรรณ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.โนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

    5.3 นางเบญญาภา พีราวัชร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาลบาลสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

     ภายในงานวันที่ 11 กรกฏาคม 2562 มีกิจกรรม “สานสายใจ ร้อยดวงใจ ทันตาภิบาล”  เพื่อกระชับความสัมพันธ์สมาชิกสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ให้แน่นแฟ้นมากขึ้น เพื่อมิตรภาพระหว่างสมาชิกสมาคมฯ