ประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๖

เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย  จัดการประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาล ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้งาน “มิติใหม่ ทันตาภิบาลกับจริยธรรมงานส่งเสริมทันตสุขภาพ”  ณ โรงแรมเกียวอัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี