ประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๘

วันที่ ๒๐-๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ปสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทยจัดการประชุมวิชาการ สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ภายใต้งาน “สร้างทีม พัฒนางาน ส่งเสริมวิชาการ ก้าวสู้สากล”  ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช