สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับ คุณ
หน้าแรก ติดต่อสอบถาม กระดานข่าว  
สมาคมทันตาภิบาล
ชื่อผู้ใช้งาน
สมาคมทันตาภิบาล
   รหัสผ่าน
สมาคมทันตาภิบาล
 จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน  
 
นัดเข้ารับการรักษา
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย กระดานข่าวสมาคม
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ลงทะเบียนประชุมวิชาการ
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ดาวน์โหลด
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
 
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ประวัตินายกสมาคม
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย คณะกรรมการสมาคม
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ข้อบังคับของสมาคม
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ประวัติความเป็นมา
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
 
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย รายละเอียดการสมัคร
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย สมัครสมาชิกสมาคม
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ค้นหารายชื่อสมาชิก
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
 
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย วสส.ชลบุรี
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย วสส.ขอนแก่น
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย วสส.ยะลา
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย วสส.พิษณุโลก
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย วสส.สุพรรณบุรี
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย วสส.ตรัง
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย วสส.อุบลราชธานี
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย สำนักทันตสาธารณสุข
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย กรมอนามัย
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย คุ้มครองผู้บริโภค
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
 
Friend link
ผู้เข้าชม  
ขณะนี้มีผู้ Online 1 คน

Friend link
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
โครงการประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9
เรื่อง“ การพัฒนาทันตาภิบาล สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ”
โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2560
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน จังหวัด สถานะ
1 นางสุนิสา คงศรี เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุข พัทลุง ยังไม่ชำระเงิน
2 นางไพริน มาโต เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลสรรพยา ชัยนาท ยังไม่ชำระเงิน
3 นางสาวนภาพร ศรีรมย์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน โรงพยาบาลหนองใหญ่ ชลบุรี ยังไม่ชำระเงิน
4 นางสาวดวงกมล รำไพ นักวิชาการทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลหนองใหญ่ ชลบุรี ยังไม่ชำระเงิน
5 นางสาววิรากานต์ ดวงติ๊บ จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.บ้านเทอดไทย เชียงราย ยังไม่ชำระเงิน
6 นางสาวชลากร มีความรัก จพ.ทันตสาธารณสุข รพ.สตเล่าลิ่ว เชียงราย ยังไม่ชำระเงิน
7 นางวีรียา มาลินี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล สตูล ยังไม่ชำระเงิน
8 นางดาลิซา โกบบาหลี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล สตูล ยังไม่ชำระเงิน
9 นางบุษราคัม โพธินนท์คำสี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพชรบูรณ์ ยังไม่ชำระเงิน
10 นางสาวไพวรรณ์ เหล่าวัฒนาถาวร นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สสจ.นครพนม นครพนม ยังไม่ชำระเงิน
11 นางเอมอร สีห์สุรไกร จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สสจ.ชลบุรี ชลบุรี ยังไม่ชำระเงิน
12 นางมุกดา รักความสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.ระยอง ระยอง ยังไม่ชำระเงิน
13 นายประดิษฐ์ สุบุตรดี นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลคำใหญ่ กาฬสินธุ์ ยังไม่ชำระเงิน
14 นางอริสษา สุทธิวรรณา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.นครพนม นครพนม ยังไม่ชำระเงิน
15 นางสุประวีณ์ วงศ์สวัสดิ์ จพง.ทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลแกลง ระยอง ยังไม่ชำระเงิน
16 นางสุรีรัตน์ อนันต์โรจน์วงศ์ รองผอ.ด้านอำนวยการ(นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รพ.เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) นครปฐม ยังไม่ชำระเงิน
17 นางสาวญาณิสา ณ ลำปาง จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.ปง พะเยา ยังไม่ชำระเงิน
18 นางหิรัญญา สวนบุญช่วย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี สระบุรี ยังไม่ชำระเงิน
19 นางวาสนา พูลสวัสดิ์ จพ.ทันตสาธารณสุข รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯนิคม กม.๕ ประจวบคีรีขันธ์ ยังไม่ชำระเงิน
20 นางมณฑิชา แสงหาด จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ยังไม่ชำระเงิน
 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน จังหวัด สถานะ
1 นางสาวจิราพรรณ กลางคาร จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.บ้านดอนบม ต.เมืองเก่า ขอนแก่น อนุมัติแล้ว
2 นางอัจฉรา ตุ๊เสงี่ยม ชำนาญงาน รพ.สตแพรกษา สมุทรปราการ อนุมัติแล้ว
3 นางกิ่งแก้ว ปานรอด เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลบางพลี สมุทรปราการ อนุมัติแล้ว
4 นางสุนิสา ประทุมวรรณ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.หาดใหญ่ สงขลา อนุมัติแล้ว
5 นางอมรรัตน์ กงศรี เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนญงาน โรงพยาบาลขุนหาญ ศรีสะเกษ อนุมัติแล้ว
6 นางภมร พื้นบาตร จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญางาน รพ.พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา อนุมัติแล้ว
7 นางสาวปิยะนุช หอมหวาน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน โรงพยาบาลวัฒนานคร สระแก้ว อนุมัติแล้ว
8 นางสาวนิตยา วนะภูติ จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน รพ.บางคล้า ฉะเชิงเทรา อนุมัติแล้ว
9 นางสุธาทิพย์ ทวีกิจพัฒนภักดี จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน สสจ.พังงา พังงา อนุมัติแล้ว
10 นางสนิม บุณยะวรรธนะ จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ อนุมัติแล้ว
11 นางกานต์พิชชา วัฒนกุล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง นครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว
12 นางจิราภรณ์ แก้วมณีโชติ พนักงานจ้าง ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง นครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว
13 นางสาวฤทัยรัตน์ ทิพเนตร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตาก อนุมัติแล้ว
14 นางนืภาภรณ์ บวรภัทรกุล จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน สสจ.ชัยภูมิ ชัยภูมิ อนุมัติแล้ว
15 นางสาวจารุวรรณ ศรีวิกรม เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ลำพูน อนุมัติแล้ว
16 นางดาราณี ดาวรี เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สอ.เฉลิมพระเกียรติป่าซาง ลำพูน อนุมัติแล้ว
17 นายณรงค์ฤทธิ์ จันทนงค์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด อนุมัติแล้ว
18 นางณัฐธิชา เงินเร็ว เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด อนุมัติแล้ว
19 นางสาวนันทิยา เจริญวัฒนาพร จพ. ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย สุโขทัย อนุมัติแล้ว
20 นางสาวศุภัคชญา ทิวาลัย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลธัญบุรี ปทุมธานี อนุมัติแล้ว
21 นางสาวนิตยา สุทธิพร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน โรงพยาบาลบางใหญ่ นนทบุรี อนุมัติแล้ว
22 นางสาวพรพรรณ บุญเตาอิฐ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลวังทอง พิษณุโลก อนุมัติแล้ว
23 นางอาภรณ์ เกษรศรี จพง.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.กำแพงแสน นครปฐม อนุมัติแล้ว
24 นางสาวปราณี ลือชา จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี อนุมัติแล้ว
25 นางสาวสุภารัตน์ ยืนยง จพ.ทันตสาธารณสุข รพ.สต.บ้านปลายน้ำ สุราษฎร์ธานี อนุมัติแล้ว
26 นางสาวธัญญรัตน์ แซ่หยิก จพ.ทันตสาธารณสุข รพ.สต.พรุพรี สุราษฎร์ธานี อนุมัติแล้ว
27 นางสาวสุภาวรรณ อุดมลาภ จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี อนุมัติแล้ว
28 นางเบญญาภา พีราวัชร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลสวรรคโลก สุโขทัย อนุมัติแล้ว
29 นางสาวบุณยนุช สุทธิวุฒิ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลสวรรคโลก สุโขทัย อนุมัติแล้ว
30 นางสาวกนกวรรณ มาช่วบ นักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข) โรงพยาบาลพังงา พังงา อนุมัติแล้ว
31 นางสาวลัดดา พิมพา จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน รพ.สบปราบ ลำปาง อนุมัติแล้ว
32 นางจันทร์เพ็ญ สังฆมะณี จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน รพ.นาโพธิ์ บุรีรัมย์ อนุมัติแล้ว
33 นางสาวนำ้ผึ้ง รัตนพิบูลย์ จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหวางประเทศ เชียงใหม่ อนุมัติแล้ว
34 นางจันทร์เพ็ญ เกสรราช เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์ อนุมัติแล้ว
35 นางนงลักษญ์ ดาวลอย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์ อนุมัติแล้ว
36 นางสมพิศ วชิราภิวัธน์ จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน รพ.เขาคิชฌกูฎ จันทบุรี อนุมัติแล้ว
37 นางสาวชนิดภา โพธิภาค จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน รพ.รัตนวาปี หนองคาย อนุมัติแล้ว
38 นางสาวพรทิพา ปันเงิน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.บ้านตาก ตาก อนุมัติแล้ว
39 นางอุบลวรรณ ดำรงรัตน์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรปราการ อนุมัติแล้ว
40 นายเมฆินทร์ มีสด จพ.ทันตสาธารณสุข รพ.สต.หนองหลวง กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
41 นางสาวสมพิศ ทองสุก เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สสจ. ชลบุรี อนุมัติแล้ว
42 นางกิตติมา ธรรมวิชิต เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเลน นนทบุรี อนุมัติแล้ว
43 นางนภสร กลิ่นกลั่น จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ระยอง อนุมัติแล้ว
44 นางฉำยา เพ็ชรวัง จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน รพ.กระบุรี ระนอง อนุมัติแล้ว
45 นางกาญจนา มั่นคง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.นราธิวาส นราธิวาส อนุมัติแล้ว
46 นางรูซหละ บินอาแซ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นราธิวาส อนุมัติแล้ว
47 นายสุราษ หาญบาง จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน รพ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ อนุมัติแล้ว
48 นางสาวจำนงค์ โปรงจิต จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน รพ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ อนุมัติแล้ว
49 นางสาวจิตรา ศิวรักษ์ จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน เทศบาลบำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ อนุมัติแล้ว
50 นางทิพวัลย์ ชินลาภา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข สถานีอนามัยทับกวาง สระบุรี อนุมัติแล้ว
51 นางวิลาสิณี คัมภิรานนท์ จพง.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน โรงพยาบาลแก่งคอย สระบุรี อนุมัติแล้ว
52 นางมะลิ ดาญาณ จพง.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน โรงพยาบาลแก่งคอย สระบุรี อนุมัติแล้ว
53 นางสาวสุชาดา ดิษฐคลึ จพง.ทันตสาธารณสุข รพ.สต.หนองผักบุ้ง สระบุรี อนุมัติแล้ว
54 นางสาวธีราพร แจ้งชะไว นวก.สาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข) โรงพยาบาลแก่งคอย สระบุรี อนุมัติแล้ว
55 นางชวัลลักษณ์ สุลีสถิระ จพง.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน รพ.สต.สองคอน สระบุรี อนุมัติแล้ว
56 นางวัลภา แสนสุข จพง.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน รพ.สต.ห้วยแห้ง สระบุรี อนุมัติแล้ว
57 นางวรรณภา ช้อนทอง จพง.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน รพ.สต.ชะอม สระบุรี อนุมัติแล้ว
58 นางสาวชวัลรักข์ สิงห์โตขำ จพง.ทันตสาธารณสุข รพ.สต.ท่าคล้อ สระบุรี อนุมัติแล้ว
59 นางสาวพวงทิพย์ ราชรักษ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.บ้านสหกรณ์ นครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว
60 นางสาวปวีณา วงค์เทราช เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รพ.นครพนม นครพนม อนุมัติแล้ว
61 นางเรณา ศรีสมัย จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน สสจ.ระนอง ระนอง อนุมัติแล้ว
62 นางสุลัดดา พลเสนา จพง.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน เทศบาลนครขอนแก่น ขอนแก่น อนุมัติแล้ว
63 นางเยาวลักษณ์ ศรีหัตถผดุงกิจ จพง.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน เทศบาลนครขอนแก่น ขอนแก่น อนุมัติแล้ว
64 นายภาณุพงศ์ ศรีสุข นักวิชาการทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลแกลง ระยอง อนุมัติแล้ว
65 นางสาวศิรินารถ โพธิ์ทิพย์ จพ.ทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน รพ.สิชล นครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว
66 นางสาวปรียานุช เพ็งสกุล จพ.ทันตสาธารณสุข รพ.สิชล นครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว
67 นางสาวสุกัญญา ศรีพาโชค นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ อนุมัติแล้ว
68 นางรัตนา ทาวัน จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน รพ.สต.ป่าแมต แพร่ อนุมัติแล้ว
69 นางสาวจิตติรัตน์ เดชารัตน์ จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลพิปูน นครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว
70 นางสาวนิตยา ทองถึง จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.บ้านปากจัง นครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว
71 นางธิดารัตน์ โอมณี ปฏิบัติงงาน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ภูเก็ต อนุมัติแล้ว
72 นางสาวจิรภา จักรทอง ปฏิบัติงงาน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ภูเก็ต อนุมัติแล้ว
73 นางสุนันทา ตาทอง จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน กลุ่มงานทันตกรรม รพ.นครปฐม นครปฐม อนุมัติแล้ว
74 นางสาวอัจฉราภรณ์ อินทรศวร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มงานทันตกรรม รพ.นครปฐม นครปฐม อนุมัติแล้ว
75 นางสาววันวิสาข์ เทียมเย็น นักวิชาการทันตสาธารณศู๘ รพ.ลำปาง ลำปาง อนุมัติแล้ว
76 นายนำศิลป์ ปัญญาเครือ นักวิชาการทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาขุนไกร สุโขทัย อนุมัติแล้ว
77 นางสาวดรุณี ทรายทอง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สสจ.พังงา พังงา อนุมัติแล้ว
78 นางพวงรัตน์ อิ่มใจ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก พิษณุโลก อนุมัติแล้ว
79 นางศริยา แสงจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ สสจ.มุกดาหาร มุกดาหาร อนุมัติแล้ว
80 นางสาวศิริจิต เทียนลัคนานนท์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ สสจ.มุกดาหาร มุกดาหาร อนุมัติแล้ว
81 นางสกุลตรา ศิวเมธีกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก พิษณุโลก อนุมัติแล้ว
82 นายทัศนัย พิลึก นวก.สาธารณสุขชำนาญการ สสจ.กำแพงเพชร กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
83 นางสาวณีรนุช ภัทรปิยกุล จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน รพ.สมุทรสาคร สมุทรสาคร อนุมัติแล้ว
84 นางจรรยารักษ์ ซุ่นห้อง จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สสจ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี อนุมัติแล้ว
85 นางเพ็ญพิไล พันธุ์เล่ง จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สสจ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี อนุมัติแล้ว
86 นางสาวดวงกมล สุขกุล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลคลองหาด สระแก้ว อนุมัติแล้ว
87 นางฐิตา แจ้งพันธุ์ จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน เทศบาลเมืองสระบุรี สระบุรี อนุมัติแล้ว
88 นางจิตรตรา คชเสน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สสจ.พัทลุง พัทลุง อนุมัติแล้ว
89 นางสาวอมรรัตน์ อินทรฤทธิ์ ชำนาญงาน รพสต.บ้านสวน พัทลุง อนุมัติแล้ว
90 นางสาวสุวรรณา กิ้งฮง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ราชบุรี อนุมัติแล้ว
91 นางสาวจันทิมา หิรัญวัฒนะสกุล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ราชบุรี อนุมัติแล้ว
92 นายสมเกียรติ กรุงเทพ จพ.ทันตสาธารณสุข เทศบาลเมืองชะอำ เพชรบุรี อนุมัติแล้ว
93 นางสาวปาริชาติ แย้มสี ทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ชลบุรี อนุมัติแล้ว
94 นายมะลูดิง ปะเต๊ะเล๊าะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารคีรี อบต.ธารคีรี อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา สงขลา อนุมัติแล้ว
95 นายสุรเชษฐ์ ดีสะธรรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารคีรี อบต.ธารคีรี อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา สงขลา อนุมัติแล้ว
96 นางสุวคนธ์ เอี่ยมอิ่มธรรม จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สสจ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี อนุมัติแล้ว
97 นางชลิดา นครินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว
98 นางอรศรี สุดชี จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สสจ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว
99 นางจิราพร คงทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว
100 นางสาวชฏารัตน์ ธรฤทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว
101 นางเสาวนีย์ ดำชุม เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.เขาชัยสน พัทลุง อนุมัติแล้ว
102 นางสาวดาริกา เยาวรัตน์ จพ.ทันตสาธารณสุข สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯกำพวน ระนอง อนุมัติแล้ว
103 นางเสาวนีย์ ธรรมมะ จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน รพ.สองพี่น้อง จันทบุรี อนุมัติแล้ว
104 นางลดาวัลย์ ศรี-ศรี จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน เทศบาลเมืองคอหงส์ สงขลา อนุมัติแล้ว
105 นางจันทิมา ขาวสกุล จพ.ทันตสาธารณสุข รพ.ปะคำ บุรีรัมย์ อนุมัติแล้ว
106 นางสาวอุวาริน ทองทศ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง สระแก้ว อนุมัติแล้ว
107 นางบังใบ บุญทอง จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน รพ.ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว
108 นางอาณุลักษ์ ขันตี ชำนาญงาน โรงพยาบาลเทิง เชียงราย อนุมัติแล้ว
109 นางรัตนสุดา ซาฮาร่า จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน สสจ.ขอนแก่น ขอนแก่น อนุมัติแล้ว
110 นางทิพาพร ไชยทะเศรษฐ จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน สสจ.ขอนแก่น ขอนแก่น อนุมัติแล้ว
111 นางสาวอุไรวรรณ ไพรินทร์ จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.ขนอม นครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว
112 นางภูริตา พิทักษ์ทรัพย์ นวก.สาธารณสุขชำนาญการ สส.หนองคาย หนองคาย อนุมัติแล้ว
113 นางสาวจรรยารัตน์ เล็กใจซื่อ จพง.ทันตสาธารณสุขปฎิบัติงาน กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสมุทรปราการ สมุทรปราการ อนุมัติแล้ว
114 นางวราภรณ์ เพียโคตร จพง.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสมุทรปราการ สมุทรปราการ อนุมัติแล้ว
115 นายองอาจ พัฒนทอง รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลหนองแค สระบุรี อนุมัติแล้ว
116 นางสุภา นาสมปอง จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน สนง.เทศบาลนครเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี อนุมัติแล้ว
117 นางสาวหนูจ้อย รามทัศน์ จพ.ทันตสาธารสุขชำนาญงาน รพ.สต.บ้านพรุกำ นครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว
118 นางพึงพิศ โตอ่อน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ศูนย์แพทย์มิตรภาพ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น ขอนแก่น อนุมัติแล้ว
119 นายทินกร ถิ่นวรแสง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาบอน กาฬสินธุ์ อนุมัติแล้ว
120 นางสุกัญญา บัวใหญ่รักษา จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน รพ.สต.ในเมือง ขอนแก่น อนุมัติแล้ว
121 นางสาวเปมิกา จันทวังโส จพ.ทันตสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ กรุงเทพมหานคร อนุมัติแล้ว
122 นายชัยสิทธิ์ ภูริศรี จพ.ทันตสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 6สโมสรวัฒนธรรมหญิง กรุงเทพมหานคร อนุมัติแล้ว
123 นางกรรณิกา ปัญญารอด จพ.ทันตสาธารณสุข สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านกลาง ปทุมธานี อนุมัติแล้ว
124 นางวัลภา สนิทใจ จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน รพ.พรหมคีรี นครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว
125 นางนิตยา พฤกษา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน โรงพยาบาลวัดเพลง ราชบุรี อนุมัติแล้ว
126 นางอัจฉรา สิริวัจนะ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก อนุมัติแล้ว
127 นางสาวพรธิดา เรืองสติปัญญา จพ.ทันตสาธารณสุข รพ.สต.บ้านนาเตย พังงา อนุมัติแล้ว
128 นางรัชนี สมนึก จพ.ทันตสาธารณสุข รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ พังงา อนุมัติแล้ว
129 นายศราวุธ นนทะศิลา นักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกันทรารมย์ บุรีรัมย์ อนุมัติแล้ว
130 นางภัทรพร ยุวศิลปิน จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน เทศบาลนครสงขลา สงขลา อนุมัติแล้ว
 
กรุณากรอกชื่อ(ไม่ต้องใส่คำนำหน้า) หรือ นามสกุลที่ต้องการค้นหา       
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน จังหวัด สถานะ
 
 
 
หน้าแรก || กระดานข่าว || ติดต่อสอบถาม
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย อาคาร 4 ชัน 6 ตึกกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-590-4209 โทรสาร 02-590-4204