สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับ คุณ
หน้าแรก ติดต่อสอบถาม กระดานข่าว  
สมาคมทันตาภิบาล
ชื่อผู้ใช้งาน
สมาคมทันตาภิบาล
   รหัสผ่าน
สมาคมทันตาภิบาล
 จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน  
 
นัดเข้ารับการรักษา
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย กระดานข่าวสมาคม
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ลงทะเบียนประชุมวิชาการ
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ดาวน์โหลด
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
 
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ประวัตินายกสมาคม
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย คณะกรรมการสมาคม
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ข้อบังคับของสมาคม
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ประวัติความเป็นมา
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
 
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย รายละเอียดการสมัคร
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย สมัครสมาชิกสมาคม
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ค้นหารายชื่อสมาชิก
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
 
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย วสส.ชลบุรี
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย วสส.ขอนแก่น
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย วสส.ยะลา
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย วสส.พิษณุโลก
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย วสส.สุพรรณบุรี
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย วสส.ตรัง
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย วสส.อุบลราชธานี
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย สำนักทันตสาธารณสุข
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย กรมอนามัย
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย คุ้มครองผู้บริโภค
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
 
Friend link
ผู้เข้าชม  
ขณะนี้มีผู้ Online 1 คน

Friend link
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
โครงการประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9
เรื่อง“ การพัฒนาทันตาภิบาล สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ”
โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2560
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน จังหวัด สถานะ
1 นายทินกร ถิ่นวรแสง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาบอน กาฬสินธุ์ ยังไม่ชำระเงิน
2 นางอาณุลักษ์ ขันตี ชำนาญงาน โรงพยาบาลเทิง เชียงราย ยังไม่ชำระเงิน
3 นางภมร พื้นบาตร จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญางาน รพ.พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ยังไม่ชำระเงิน
4 นางจิตรตรา คชเสน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สสจ.พัทลุง พัทลุง ยังไม่ชำระเงิน
5 นางสุนิสา คงศรี เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุข พัทลุง ยังไม่ชำระเงิน
6 นางเสาวนีย์ ดำชุม เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.เขาชัยสน พัทลุง ยังไม่ชำระเงิน
7 นางสาวสมพิศ ทองสุก เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สสจ. ชลบุรี ยังไม่ชำระเงิน
8 นางสุนิสา ประทุมวรรณ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.หาดใหญ่ สงขลา ยังไม่ชำระเงิน
9 นางอมรรัตน์ กงศรี เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนญงาน โรงพยาบาลขุนหาญ ศรีสะเกษ ยังไม่ชำระเงิน
10 นายณรงค์ฤทธิ์ จันทนงค์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ยังไม่ชำระเงิน
11 นางณัฐธิชา เงินเร็ว เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ยังไม่ชำระเงิน
12 นางอัจฉรา ตุ๊เสงี่ยม ชำนาญงาน รพ.สตแพรกษา สมุทรปราการ แจ้งชำระเงินแล้ว
13 นางสาวพรพรรณ บุญเตาอิฐ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลวังทอง พิษณุโลก ยังไม่ชำระเงิน
14 นางไพริน มาโต เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลสรรพยา ชัยนาท ยังไม่ชำระเงิน
 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน จังหวัด สถานะ
1 นางสาวจิราพรรณ กลางคาร จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.บ้านดอนบม ต.เมืองเก่า ขอนแก่น อนุมัติแล้ว
 
กรุณากรอกชื่อ(ไม่ต้องใส่คำนำหน้า) หรือ นามสกุลที่ต้องการค้นหา       
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน จังหวัด สถานะ
 
 
 
หน้าแรก || กระดานข่าว || ติดต่อสอบถาม
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย อาคาร 4 ชัน 6 ตึกกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-590-4209 โทรสาร 02-590-4204